Direcția Generală Management Resurse Umane

Acte normative

Reglementări

Personal militar

 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (până la data de 31 martie 2020);

 • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare (până la data de 9 iunie 2020);

 • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18 februarie 2011;

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară, cu modificările și completările ulterioare (până la data de 23 octombrie 2023);

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M39/2010 - pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 243 din 16 aprilie 2010;

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M124/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale;

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale.

 
Promovarea în funcții, înaintarea în grad:

 • În baza hotărârilor Comisiilor de selecție;

 • În funcție de nevoile de încadrare ale structurilor militare (posturi vacante) și opțiunile individuale de evoluție în carieră;

 • Reglementarea specifică aplicabilă: Ordinul ministrului apărării naționale nr. M69 din 28 iulie 2015
  pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 596 din 7 august 2015.

 
Valorificarea competențelor profesionale în viața civilă:

 • H.G. nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile;

 • Ordinul ministrului apărării nr. M.83/2009 pentru aprobarea Metodologiei și competențelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcțiilor militare cu funcțiile civile. - M.O. nr.572/17.08.2009.

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2014 pentru aprobarea „Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace”.Recrutare și selecție
 

 • Concepția sistemului de promovare a profesiei militare, recrutare și selecție a personalului militar profesionalizat, pe timp de pace, aprobată de ministrul apărării naționale în rezoluție pe raportul șefului Direcției management resurse umane nr. C8093 din 24.11.2010;

 •  Strategia de promovare a profesiei militare în perioada 2021-2025, aprobată de ministrul apărării naționale, înregistrată cu nr. C267/15.01.2021;

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară;


Personal civil

Raporturile de muncă și de serviciu ale personalului civil din Ministerul Apărării Naționale sunt reglementate de acte normative aplicabile la nivel național sau specifice instituției militare, precum:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ;

 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (până la data de 24.07.2020);

 • Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.17/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU26/2017 privind transferul personalului civil contractual în unități militare ale Ministerului Apărării Naționale.

Ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar (de exemplu, de pe postul de economist pe postul de referent de specialitate) sau echivalent (de exemplu, de pe postul de economist pe postul de economist), în condițiile în care persoana în cauză îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor stipulate în fișa postului precum și celelalte criterii de selecție proprii.

Legislația privind protecția socială a personalului civil:
Protecția socială a personalului civil din Ministerul Apărării Naționale se realizează pe baza prevederilor actelor normative aplicabile angajaților din sistemul bugetar, indiferent de forma juridică a raporturilor încheiate cu angajatorii - contract individual de muncă sau ordin de numire în funcție publică. Dintre cele mai importante acte normative în acest sens amintim:

 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.