Direcția Generală Management Resurse Umane

ADMITEREA ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
 
   Admiterea în învăţământul postliceal militar se organizează şi se desfăşoară în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare armă/serviciu și specialitate militară, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate națională, la următoarele tipuri de programe:
   a) studii postliceale cu durata de doi ani, pentru formarea profesională inițială a maiştrilor militari în activitate;
   b) studii postliceale cu durata de un an, pentru formarea profesională inițială a subofiţerilor în activitate.
   Admiterea constă într-o probă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică și Limba engleză, cu durata de 180 de minute, aplicată sub forma unui test-grilă. Testul cuprinde 36 de itemi, respectiv câte 18 itemi pentru fiecare dintre cele două discipline şi se elaborează într-o singură variantă, în dimineaţa zilei susţinerii acestuia. Itemii se elaborează în concordanţă cu programele şcolare valabile pentru examenul naţional de bacalaureat, filiera tehnologică. Fiecare item are patru variante de răspuns, dintre care o singură variantă reprezintă răspunsul corect.
   Pentru fiecare item la care se răspunde corect, se acordă câte 0,5 puncte. Nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru răspunsurile corecte la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă câte un punct din oficiu.
   Media la test se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
                                MT = 0,7xNMatem+ 0,3xNEngl, unde:
                      MT = media la test;
                      NMatem = nota la disciplina Matematică;
                       NEngl = nota la disciplina Limba engleză.
  Candidaţii care obţin media la test mai mică decât 5,00, sunt declaraţi RESPINS.
  Media de admitere se calculează după formula:
                               MA = 0,8xMT + 0,2xMBac, unde:
                      MA = media de admitere;
                      MBac = media la examenul național de bacalaureat.
  Prin excepţie, pentru candidaţii care au absolvit studiile liceale în străinătate şi au atestate de echivalare a diplomei de bacalaureat fără conversia punctajului/calificativului în conformitate cu sistemul naţional de acordare a notelor în învăţământul preuniversitar, media de admitere este reprezentată de media la test.
  Admiterea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției, examinării medicale specifice şi/sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale, după caz.
  Departajarea candidaților care au medii de admitere egale, calculate conform alin. (1), se realizează aplicând, în ordine, următoarele criterii:
   a) media la test;
   b) nota obţinută la test la disciplina Matematică;
   c) nota obţinută la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română, din cadrul examenului naţional de bacalaureat;
   d) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului, din cadrul examenului național de bacalaureat.
  Pentru programele de studii postliceale care încep în anul şcolar 2022-2023, proba de evaluare a cunoştinţelor se organizează şi se desfăşoară la următoarele date:
   a) 03.08.2022 – pentru admiterea la programele de formare profesională inițială a subofiţerilor;
   b) 08.08.2022 – pentru admiterea la programele de formare profesională inițială a maiştrilor militari.
  În situaţia în care locurile aprobate prin planul de şcolarizare nu se ocupă în prima sesiune de admitere, se organizează o a doua sesiune la data de 29.08.2022.