Direcția Generală Management Resurse Umane

 ADMITEREA ÎN COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE
 
   La admiterea în colegiile naționale militare participă doar candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare şi care au susţinut evaluarea naţională.
   La procesul de recrutare, selecție și admitere în colegiile naționale militare nu pot participa absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ liceal sau profesional din sistemul naţional de învăţământ și care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declaraţi repetenţi.
   Criteriile generale și specifice de recrutare, obligatorii pentru candidații care optează să urmeze cursurile unei unităţi de învăţământ militar liceal, sunt prevăzute la art. 5 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară nr. M. 217/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
   În cererea de înscriere, fiecare candidat completează opțiunile pentru colegiile naționale militare în care dorește să urmeze studiile liceale, în ordinea preferințelor. Un candidat poate avea cel puțin o opțiune și cel mult cinci. Opțiunile candidaților nu mai pot fi schimbate după momentul în care acestea au fost introduse în aplicația informatică centralizată.
   Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare se elaborează anual de către Direcţia generală management resurse umane, cu cel puţin şase luni înainte de începerea admiterii, în concordanţă cu reglementările Ministerului Educaţiei privind admiterea în învăţământul liceal de stat, precum și cu prevederile dispoziţiei şefului Direcţiei generale management resurse umane.
   Admiterea în colegiile naţionale militare se desfăşoară în două etape:
      a) etapa I: susţinerea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
      b) etapa a II-a: ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare.  
   Opțiunile candidaților, exprimate în cererea de înscriere, se introduc în ADLIC, prin grija comisiei de admitere din colegiul la care aceștia au fost arondați să susțină testul de verificare a cunoștințelor.
   Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor, numit în continuare test, se desfăşoară la data menționată în Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare. 
   Pentru anul școlar 2024-2025, calendarul admiterii este următorul:
Nr. crt. Activităţi Data/perioada/repere orare
1. Primirea de către CNM a dosarelor de candidat de la Birourile informare-recrutare la care au fost arondați aceştia, în funcție de județul de domiciliu 13.05.2024
2. Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere 13-17.05.2024
3. Prezentarea candidaţilor la colegiul unde au fost repartizați pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor 23.05.2024
4. Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor 24.05.2024
5. Afişarea rezultatelor la proba de verificare a cunoştinţelor 24.05.2024
6. Transmiterea, în format electronic, către comisia judeţeană, a opțiunilor și notelor candidaţilor admişi la proba de verificare a cunoștințelor, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 31.05.2024
7. Transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată 20.06.2024
8. Transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare a bazei de date judeţene cuprinzând mediile finale de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 09.07.2024
9. Validarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de înscriere (e-mail, online), corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din aplicația informatică centralizată 09-10.07.2024
10. Repartizarea computerizată în învățământul liceal militar şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată 11.07.2024
11. Afişarea rezultatelor preliminare 11.07.2024
12. Solicitarea, în scris, pentru renunțarea la locul obținut (dacă este cazul) 11-12.07.2024
până la ora 14.00
13. Confirmarea locului ocupat, prin completarea „Cererii de înscriere în colegiu” (e-mail, online) 11-12.07.2024,
până la ora 16.00
14. Completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunțării la locul obținut, prin repartizarea manuală centralizată 15.07.2024
orele 08.00 – 13.00
15. Transmiterea listei candidaţilor declaraţi „ADMIS”, în format electronic, la Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 15.07.2024
16. Afişarea rezultatelor finale 15.07.2024, după ora 15.00
17. Transmiterea dosarului candidatului, completat cu „Cererea de înscriere” și „Fișa de echipare”, completată prin grija comandantului colegiului unde elevul a susținut testul grilă, la colegiul unde acesta a fost declarat admis Până cel târziu la data de 18.08.2024
   Timpul de susţinere a testului este de 3 ore.
   Candidaţii care au obţinut la test mai puţin de nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
   Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la test şi au participat la evaluarea naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi pe colegii, la data prevăzută în Calendarul admiterii, prin ADLIC, în funcție de media finală de admitere și de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile naţionale militare.
   Media finală de admitere se calculează astfel:
                        MFA = 0,2*MA + 0,8*NT, unde:
               MFA= media finală de admitere;
               MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educației; 
               NT = nota la test.
   La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face folosind, în ordine, următoarele criterii:
      a) nota obţinută la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor;
      b) media generală obţinută la evaluarea naţională;
      c) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
      d) media generală pentru clasele V-VIII.
   În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere egale, precum şi toate criteriile de departajare egale, toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi „ADMIS” în colegiul naţional militar pentru care au optat, cu suplimentarea numărului de locuri.
   Candidaţii cu performanţe deosebite sunt declaraţi ADMIS şi sunt înscriși în colegiile naţionale militare, fără susţinerea evaluării naţionale, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică şi fără a li se calcula media de admitere, dacă îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare, prevăzute la art. 2 şi art. 5 din „Condiţii şi criterii de recrutare a candidaţilor la profesia militară”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019, cu modificările și completările ulterioare.
   Dosarul candidatului cu performanţe deosebite, se întocmeşte de către biroul informare-recrutare al centrului militar zonal/ judeţean/ de sector în a cărui rază de responsabilitate domiciliază, până la data de 09.08.2024, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din „Instrucțiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă documentele doveditoare ale performanţelor obţinute, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.