Direcția Generală Management Resurse Umane

 ADMITEREA ÎN COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE
 
 La admiterea în colegiile naționale militare participă doar candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare şi care au susţinut evaluarea naţională.
 La procesul de recrutare, selecție și admitere în colegiile naționale militare nu pot participa absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ liceal sau profesional din sistemul naţional de învăţământ și care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declaraţi repetenţi.
 Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare se elaborează anual de către Direcţia generală management resurse umane, cu cel puţin şase luni înainte de începerea admiterii, în concordanţă cu reglementările Ministerului Educaţiei și Cercetării privind admiterea în învăţământul liceal de stat, precum și cu prevederile prezentei metodologii şi se aprobă prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.
 Criteriile generale și specifice de recrutare, obligatorii pentru candidații care optează să urmeze cursurile unei unităţi de învăţământ militar liceal, sunt prevăzute la art. 5 și art. 11 din „Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri pentru formarea inițială a cadrelor militare în activitate și în învățământul liceal militar”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019.
 Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare, potrivit art. 14 alin. (1) din „Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri pentru formarea inițială a cadrelor militare în activitate și în învățământul liceal militar”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019.
 În cererea de înscriere, fiecare candidat completează opțiunile pentru colegiile naționale militare în care dorește să urmeze studiile liceale, în ordinea preferințelor. Un candidat poate avea cel puțin o opțiune și cel mult cinci. Opțiunile candidaților nu mai pot fi schimbate după momentul în care acestea au fost introduse în aplicația informatică centralizată.
 Admiterea în colegiile naţionale militare se desfăşoară în două etape:
a) etapa I: susţinerea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
b) etapa a II-a: ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare. 
Opțiunile candidaților, exprimate în cererea de înscriere, se introduc în  ADLIC, prin grija comisiei de admitere din colegiul la care aceștia au fost arondați să susțină testul de verificare a cunoștințelor.
Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor, numit în continuare test, se desfăşoară la data menționată în Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare.
Pentru anul școlar 2022-2023, calendarul admiterii este următorul:
Nr. crt. Activităţi Data/perioada/repere orare
1. Primirea de către CNM a dosarelor de candidat de la Birourile informare-recrutare la care au fost arondați aceştia, în funcție de județul de domiciliu 23.05.2022
2. Prezentarea candidaţilor la colegiul unde au fost repartizați pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor 26.05.2022
3. Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor 27.05.2022
4. Afişarea rezultatelor la proba de verificare a cunoştinţelor 27.05.2022
5. Transmiterea, în format electronic, către comisia judeţeană, a opțiunilor și notelor candidaţilor admişi la proba de verificare a cunoștințelor, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 03.06.2022
6. Transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată 09.06.2022
7. Transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare a bazei de date judeţene cuprinzând mediile finale de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 30.06.2022
8. Validarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de înscriere (e-mail, online, fizic), corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din aplicația informatică centralizată 30.06-02.07.2022
9. Repartizarea computerizată în învățământul militar liceal şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată 04.07.2022
10. Afişarea rezultatelor preliminare 04.07.2022
11. Solicitarea, în scris, a opțiunilor de renunțare la locul obținut (dacă este cazul) 04-05.07.2022
până la ora 16.00
12. Confirmarea locului ocupat, prin completarea „Cererii de înscriere în colegiu” (e-mail, online) 04-05.07.2022,
până la ora 16.00
13. Completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunțării la locul obținut, prin repartizarea manuală centralizată (dacă este cazul) 06.07.2022
orele 08.00 – 12.00
14. Transmiterea listei candidaţilor declaraţi „ADMIS”, în format electronic, la Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 06.07.2022
15. Afişarea rezultatelor finale 06.07.2022, după ora 15.00
16. Transmiterea dosarului candidatului, completat cu „Cererea de înscriere” și „Fișa de echipare”, prin grija comandantului colegiului unde elevul a susținut proba de verificare a cunoștințelor, la colegiul unde acesta a fost declarat admis Până la data de
15.08.2022
 Timpul de susţinere a testului este de 3 ore.
            Candidaţii care au obţinut la test mai puţin de nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
            Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la test şi au participat la evaluarea naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi pe colegii, la data prevăzută în Calendarul admiterii, prin ADLIC, în funcție de media finală de admitere și de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile naţionale militare.
 Media finală de admitere se calculează astfel:
 MFA = 0,2*MA + 0,8*NT, unde:
              MFA= media finală de admitere;
              MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educației și Cercetării;
              NT = nota la test.
 La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) nota obţinută la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor;
b) media generală obţinută la evaluarea naţională;
c) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
d) media generală pentru clasele V-VIII.
În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere, precum şi toate mediile egale, toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi „ADMIS” în colegiul naţional militar pentru care au optat, cu suplimentarea numărului de locuri.