Direcția Generală Management Resurse Umane

Personal civil

Personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naționale se încadrează în două mari categorii:

  • funcționari publici, persoane numite în funcții publice, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în prezent abrogată, prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ;
  • personal civil contractual, persoane încadrate în baza unui contract individual de muncă, încheiat în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației naționale aplicabile, în funcție de statutul socio-profesional.
În prezent, în structurile M.Ap.N. sunt încadrați aproximativ 400 funcționari publici, numiți în funcții publice din structurile centrale și Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. și 16.000 de persoane încadrate cu contract individual de muncă, acoperind întreaga gamă de profesii existentă pe plan național: cadre didactice, personal medico-sanitar și auxiliar sanitar, consilieri juridici, cercetători, artiști, referenți,  muncitori calificați și necalificați etc.
Prin Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale sunt stabilite principalele dispoziții referitoare la raporturile de muncă/de serviciu ale personalului civil, drepturi și obligații, regulile de disciplină a muncii, timpul de muncă și de odihnă, evidența personalului civil, abateri și sancțiuni disciplinare aplicabile personalului civil, precum și evaluarea performanțelor profesionale pentru personalul civil contractual.

Acte normative specifice - ordine ale ministrului apărării naționale:

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M35/2023 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului civil contractual din structurile Ministerului Apărării Naționale în anul 2023

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M168/2021 pentru constituirea în Ministerul Apărării Naționale a comisiei de disciplină și a comisiei paritare a funcționarilor publici, precum și pentru numirea secretarilor acestor comisii