Direcția Generală Management Resurse Umane

Condiţiile şi Metodologia privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016
 
 
    Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) şi g) şi ale art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 180 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi ale art. 185 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
 
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
 
    Art. 1 - În raport cu nevoile de personal medical specializat, pentru încadrarea posturilor militare vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti, unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale pot selecţiona personal în scopul chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, din următoarele surse:
    a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari;
    b) maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari;
    c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
    d) persoane care nu deţin grad militar.
    Art. 2 - (1) Organizarea şi desfăşurarea selecţiei, în condiţiile prevăzute la art. 1, se realizează cu aprobarea ministrului apărării naţionale, pentru încadrarea posturilor vacante corespunzătoare specialităţilor medicale militare care înregistrează un deficit major de personal, ce nu poate fi redus în timp util prin formarea profesională în instituţii de învăţământ din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale.
    (11) În situaţia în care, în urma organizării şi desfăşurării concursului, postul vacant nu a fost ocupat, iar raportul înaintat ministrului apărării naţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu conţine alte elemente temporale cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta poate fi organizat din nou fără a se mai solicita o altă aprobare, cu condiţia ca procedurile să înceapă în anul calendaristic în care s-a obţinut aprobarea iniţială.
    (2)*) Selecţia medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, denumită în continuare selecţie, se organizează numai pentru încadrarea posturilor vacante care nu au putut fi încadrate în termen de minimum 6 luni consecutive, din sursă internă, prin numirea în funcţii a absolvenţilor Institutului Medico-Militar, precum şi a absolvenţilor programelor de pregătire prin rezidenţiat, după caz, sau în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare.
    (3) Nu se organizează concurs în condiţiile prezentului ordin pentru încadrarea posturilor vacante prevăzute cu cerinţe lingvistice conform standardelor NATO.
    Art. 3 - (1) Comandanţii/Şefii unităţilor şi structurilor în cadrul cărora se regăsesc posturi vacante dintre cele prevăzute la art. 2 formulează propuneri privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei în vederea încadrării acestora, care se înaintează, ierarhic, spre aprobare ministrului apărării naţionale, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.
    (2) În cuprinsul solicitărilor se justifică necesitatea organizării selecţiei şi se precizează demersurile realizate pentru încadrarea posturilor vacante, în acord cu prevederile art. 2 alin. (2).
    Art. 4 - (1) Pentru participarea candidaţilor la selecţie se stabilesc condiţiile generale şi specifice prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Selecţia se organizează de către unitatea sau structura sanitară în care se află postul vacant, potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.
  Art. 5 - Persoanele declarate câştigătoare în urma desfăşurării selecţiei se propun pentru chemarea/rechemarea în activitate în corpul ofiţerilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
    Art. 6 - Pentru posturile vacante la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se aplică prevederile art. 2 alin. (2).
    Art. 7 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    Art. 8 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul apărării naţionale,
Mihnea Ioan Motoc
 
    Anexa Nr. 1
 
CONDIŢII
pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor
 
    Art. 1 - (1) Pentru a putea participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de înscriere la selecţie;
    b) nu au fost condamnaţi, nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    c) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar, dacă sunt membri, să se angajeze în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    d) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat;
    e) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia românească şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    f) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    g) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    h) fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie, prin documente emise de medicul de familie;
    i) îşi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în cazul în care sunt chemaţi în activitate;
    i1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    i2) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice;
    j) candidaţii femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate.
    (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e)-g), i), i1), i2) şi j) se declară pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie.
    Art. 2 - (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 1 pot participa la selecţia organizată în scopul chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, dacă îndeplinesc şi următoarele condiţii specifice, după caz:
    a) sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate;
    b) deţin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
    c) sunt confirmaţi ca medici, specialişti sau primari, în specialităţile medicale corespunzătoare posturilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează selecţia, şi nu au fost sancţionaţi şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
    e) respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
    f) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
    g) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În raport cu cerinţele cuprinse în fişa postului, comandantul/şeful unităţii/structurii respective poate stabili condiţii specifice suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1).
 
    Anexa Nr. 2
 
METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării selecţiei candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor
 

    Art. 1 - Selecţia se organizează numai după primirea aprobării prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin şi presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) publicitatea postului vacant;
    b) înscrierea candidaţilor;
    c) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
    d) preselecţia;
    e) concursul/examenul;
    f) efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
    Art. 2 - (1) Publicitatea selecţiei se realizează prin publicarea unui anunţ, inclusiv în săptămânalul Observatorul Militar şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, cu respectarea prevederilor art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.
    (2) Anunţul cuprinde inclusiv precizări referitoare la probele de aptitudini şi probele de concurs, baremele de promovare a acestora, locul şi perioada desfăşurării lor, termene de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, precum şi alte detalii organizatorice.
    (3) În anunţ se precizează că persoanele care vor fi declarate câştigătoare în urma selecţiei vor fi chemate/rechemate în activitate, în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
    Art. 3 - (1) Înscrierea la selecţie se realizează la sediul unităţilor/structurilor organizatoare, prin depunerea unui dosar, care cuprinde:
    a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    b) copia certificatului de naştere;
    c) copia cărţii de identitate;
    d) fişa de examinare medicală - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/20021), cu modificările şi completările ulterioare;
    f) certificatul de cazier judiciar;
    g) diploma de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist sau chimist, în copie;
    h) certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în copie;
    i) certificatul de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs, în copie;
    j) poliţa de asigurare malpraxis, după caz, în copie;
    k) dovada/înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;
    l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;
    m) formular de bază-date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015;
    o) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
    p) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) - j) se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
    (3) Înscrierea la selecţie se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării anunţului la sediul unităţii/structurii organizatoare.
    (4) Documentele tipizate prevăzute la alin. (1) se asigură candidaţilor prin grija structurilor care organizează selecţia, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul prevăzut la alin. (3), cu excepţia fişei de examinare medicală.
    Art. 4 - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie constă în analizarea dosarelor din punctul de vedere al conformităţii şi al corectitudinii documentelor depuse la dosar, precum şi din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la concurs prevăzute de prezenta metodologie şi de dispoziţiile art. 6 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015.
    (2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie se realizează de către o comisie numită prin ordinul de zi pe unitate al structurii organizatoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecţie.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (2), candidaţii care până la data expirării termenului de înscriere au avut dosarele incomplete le pot completa.
    Art. 5 - (1) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie se afişează la sediul unităţii organizatoare, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzut la art. 4 alin. (2).
    (2) Dosarele incomplete, cu documente neconforme şi formulare incorect completate, precum şi dosarele candidaţilor care nu întrunesc punctajul minim necesar participării la concurs, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, se resping.
    Art. 6 - Contestarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie şi soluţionarea contestaţiilor se realizează în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (6) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015.
    Art. 7 - (1) Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
    a) evaluare psihologică;
    b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
    c) examinare medicală.
    (2) Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută la alin. (1), iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi "admis" la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi "admis" în urma verificării dosarelor de înscriere.
    (3) Unitatea/Structura care organizează selecţia iniţiază toate demersurile necesare planificării preselecţiei, astfel încât la probele de aptitudini să participe toţi candidaţii în acelaşi timp.
    (4) Unităţile/Structurile la nivelul cărora se desfăşoară probele de aptitudini prevăzute la alin. (1) organizează şi desfăşoară activităţile specifice, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi a solicitărilor unităţilor/structurilor care organizează selecţia.
    Art. 8 - (1) Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
    (2) Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    (21) Desfăşurarea probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice se înregistrează cu mijloace audiovideo.
    (3) Rezultatele probelor de aptitudini prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) se consemnează în procese-verbale care se transmit, în original, unităţii/structurii care organizează selecţia.
    (4) Structurile care desfăşoară evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului pregătirii fizice eliberează fiecărui candidat adeverinţe care atestă participarea la probele de aptitudini şi rezultatele obţinute, în ziua desfăşurării probelor.
    (5) Rezultatele probelor eliminatorii de aptitudini prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) nu pot fi contestate.
    Art. 9 - (1) Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
    (2) Pe parcursul examinării medicale se desfăşoară în totalitate examenele clinice prevăzute în fişa de examinare medicală. Aceasta se completează integral de către unitatea sanitară care efectuează examinarea, pe baza antecedentelor personale patologice şi a rezultatelor examinării.
    (3) Rezultatele examinării medicale, consemnate în fişe, se aduc la cunoştinţă candidaţilor, iar fişele de examinare completate se depun la dosarele de înscriere.
    (4) Fişele medicale se depun de către candidaţii declaraţi "apt" la unitatea sau structura sanitară care organizează selecţia în termen de o zi lucrătoare de la încheierea acestora, respectiv de la soluţionarea eventualelor contestaţii.
    Art. 10 - (1) Candidaţii declaraţi "apt" şi "admis" în urma desfăşurării tuturor probelor de aptitudini din cadrul preselecţiei pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante.
    (2) Candidaţii declaraţi "inapt" şi "respins" la una dintre probele de aptitudini sunt eliminaţi din concurs şi li se restituie, la cerere, dosarele de înscriere. Dosarele nesolicitate se clasează şi se arhivează la nivelul unităţii/structurii care organizează selecţia, conform reglementărilor în vigoare.
    (3) Rezultatele preselecţiei se aduc la cunoştinţa fiecărui candidat, prin afişare la sediul unităţii/structurii organizatoare.
    Art. 101*) - Dosarele candidaţilor şi celelalte documente elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concursului se arhivează de către structura organizatoare, potrivit prevederilor actelor normative specifice.
    Art. 11 - Concursul se organizează şi se desfăşoară de către unităţile/structurile care organizează selecţia, în termenele şi condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015.