Direcția Generală Management Resurse Umane

 ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR MILITAR
 
   Admiterea la programele şi ciclurile de studii universitare din instituţiile de învăţământ superior militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale se desfășoară pentru numărul de locuri scoase la concurs, la buget și cu taxă, pe tipuri de beneficiari, în baza regulamentelor de organizare a admiterii emise de către fiecare instituție de învățământ superior militar.
    Admiterea la programele de studii universitare de licenţă, pe locurile finanţate de la buget, se desfășoară la următoarele date:
       a) 19 iulie 2024 – la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
       b) 23 iulie 2024 – la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
       c) 24 iulie 2024 – la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”;
  Admiterea constă în susţinerea de către candidaţi a unei probe de concurs, reprezentată de un test de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba engleză.
   Testul de verificare a cunoștințelor se elaborează în două variante în dimineaţa zilei susţinerii acestuia.
   Testul de verificare a cunoștințelor este alcătuit din 36 de itemi, dintre care 9 itemi la disciplina Matematică, 9 itemi la disciplina Informatică şi 18 itemi la disciplina Limba engleză. o treime din numărul de itemi care se elaborează pentru fiecare disciplină vor avea gradul maxim de dificultate.
   Itemii se elaborează pe baza programelor școlare valabile pentru examenul naţional de bacalaureat din anul şcolar 2023-2024, la specializarea Matematică-Informatică pentru disciplinele Matematică și Informatică, respectiv pe baza programei la Limba modernă 1 pentru disciplina Limba engleză, având în vedere următoarele cerințe:
       a) durata totală a testului este de 180 de minute;
       b) fiecare item are patru variante posibile de răspuns, dintre care o singură variantă reprezintă răspunsul corect. Pentru fiecare item la care se răspunde corect, se acordă câte un punct la disciplinele Matematică şi Informatică, respectiv câte 0,5 puncte la disciplina Limba engleză;
      c) nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru răspunsurile corecte la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă câte un punct din oficiu.

   Media la testul de verificare a cunoștințelor se calculează după următoarea formulă:
                                  MTVC = 0,5xNMatem+0,3xNInfo+0,2xNEngl, unde:
                      NMatem = nota la disciplina Matematică;
                      NInfo = nota la disciplina Informatică;
                      NEngl = nota la disciplina Limba engleză.
   Admiterea candidaţilor la programele de studii universitare de licenţă pe locurile finanţate de la buget se face în ordinea strict descrescătoare a mediei obținute la testul de verificare a cunoștințelor, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției.
    Candidaţii care obţin mai puţin de nota 5,00 sunt declaraţi RESPINS.