Direcția Generală Management Resurse Umane

Personal militar


Cetățenii români pot urma cariera militară în calitate de ofițer, maistru militar, subofițer sau soldat/gradat profesionist în activitate, în urma absolvirii unei instituții de învățământ superior sau postliceal militar, a unui curs de formare profesională ori program de instruire a soldaților/gradaților profesioniști.
Absolvenții de gimnaziu pot opta pentru a deveni elevi la colegiile naționale militare. După finalizarea studiilor, datorită cunoștințelor și deprinderilor dobândite, absolvenții colegiilor naționale militare vor fi admiși în instituțiile de învățământ superior militar (academii militare) sau vor continua pregătirea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari.      
 
 
CUM pot urma cariera militară în cadrul Ministerului Apărării Naționale?
 
Pentru a urma cariera militară este necesară parcurgerea succesivă a următoarelor etape: recrutareaselecția, admiterea (sau repartizarea pe post, în cazul candidaților pentru funcțiile de soldat/gradat profesionistşi formarea profesională iniţială.
De UNDE încep?

Dacă dorești începerea procesului de recrutare (înscriere) sau informații detaliate despre cariera militară și etapele de recrutare, selecție și admitere, te poți înscrie pe platforma disponibilă la adresa https://recrutaremapn.ro sau poţi contacta personalul recrutor, din cadrul biroului informare-recrutare.
 
Adresele și numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare sunt disponibile aici.


Ordinul ministrului apărării naționale nr. M217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară, cu modificările și completările ulterioare (până la data de 23 octombrie 2023).
 
Personal civil
 
Încadrarea într-o funcție de personal civil într-o unitate militară din Ministerul Apărării Naționale se face în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv a unui ordin de numire într-o funcție publică, în urma câștigării unui concurs sau examen
Concursurile sau examenele pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte. În Ministerul Apărării Naționale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/șeful unității militare, este cel care aprobă fișele de post, în care sunt specificate condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării prin concurs sau examen a posturilor respective.
Organizarea și desfășurarea concursului de încadrare a unei funcții vacante de personal civil contractual din structurile ministerului este reglementată la art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Normele privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, care au fost aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015.
Metodologia organizării și desfășurării concursurilor de încadrare a funcțiilor publice vacante și temporar vacante din unitățile militare ale M.Ap.N. este cea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Publicitatea posturilor vacante de personal civil contractual se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unități militare angajatoare, pe site-ul ministerului, pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum și prin publicarea anunțului de concurs într-un cotidian de largă circulație.
Publicitatea funcțiilor publice vacante se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea primei probe a concursului, pe site-ul ministerului și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

În anul 2022, încadrarea posturilor civile vacante (funcții publice și de personal civil contractual) din Ministerul Apărării Naționale,  a căror sursă de finanțare este bugetul de stat, prin concurs sau transfer, se poate realiza numai în condițiile încadrării în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin buget și în limita numărului maxim de posturi finanțate pentru această categorie de personal, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130 din 17.12.2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Concursurile pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte. În Ministerul Apărării Naționale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/șeful unității militare, este cel care stabilește conținutul fișelor de post, în care sunt specificate condițiile specifice de studii și de vechime în specialitatea studiilor necesare încadrării posturilor civile vacante.
Astfel, publicitatea privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor civile vacante sau anunțurile privind posturile vacante ce se pot încadra prin transfer, se asigură de către unitățile militare în a căror organigramă există postul civil vacant, termenele de publicitate și   mijloacele prin care se asigură publicitatea fiind cele prevăzute de actele normative aplicabile, în funcție de categoria de personal civil (funcționari publici sau personal civil contractual).
 
Începând cu anul 2017, ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent, în condițiile în care persoana în cauză îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor stipulate în fișa postului precum și celelalte criterii de selecție proprii.
Transferul personalului civil contractual poate avea loc în interesul serviciului sau la cererea persoanei, potrivit prevederilor art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor normative specifice, emise la nivelul Ministerului Apărării Naționale.
Transferul funcționarilor publici în funcții publice vacante din Ministerul Apărării Naționale se realizează în condițiile prevăzute de la art. 506 din Codul administrativ.
Anunțurile privind posturile civile vacante care se pot încadra prin transfer și condițiile ce trebuie îndeplinite sunt publicate de unitățile militare angajatoare, fiind postate pe site-urile web ale acestora.
 

Acte normative specifice

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M168/2021 pentru constituirea în Ministerul Apărării Naționale a comisiei de disciplină și a comisiei paritare a funcționarilor publici, precum și pentru numirea secretarilor acestor comisii;

Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. 1/2022, privind procedura de selecție a funcționarilor publici, în vederea ocupării prin transfer a funcțiilor publice vacante din M.Ap.N.