Direcția Generală Management Resurse Umane

Sistemul educațional militar

 Aspecte generale

Învățământul militar este parte a sistemului de învățământ național și, implicit, integrat în  Spațiul european al învățământului, conform principiilor de la Bologna. Programele de studii şi de formare continuă organizate în structurile Ministerului Apărării Naţionale se supun politicilor educaţionale şi standardelor naţionale de calitate și au ca finalitate, în principal, formarea și dezvoltarea competenţelor specifice armelor, serviciilor și specialităților militare.
Formarea iniţială şi continuă a personalului militar se desfăşoară având la bază cadrul normativ definit de reglementările emise de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. La acestea se adaugă actele normative specifice emise la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
Misiunea învăţământului militar este să formeze ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cu competenţe profesionale şi transversale în acord cu cerinţele şi nevoile structurilor militare, corespunzătoare calificărilor specifice ocupaţiilor militare, cu potenţial de a deveni personalităţi creative, inovativi, determinaţi să obţină performanţă, să genereze valoare şi să-şi asume în mod responsabil cariera militară.
Formarea și dezvoltarea resurselor umane competitive, generatoare de cunoaștere și capabile de acțiune comprehensivă, reprezintă o prioritate a Armatei României, pentru a ne asigura că misiunile încredințate, angajamentele și obligațiile asumate în plan intern și extern vor fi îndeplinite eficient.
Sistemul de educație și instruire militară asigură formarea şi dezvoltarea profesională a liderilor, luptătorilor şi specialiştilor, capabili să obțină succesul într-un mediu operațional aflat în continuă schimbare.
Transformările învăţământului militar se regăsesc în toate componentele acestuia: organizarea instituţională, aspectele relaţionale, conţinuturile educaţionale, procedurile şi instrumentele de evaluare. Sursele acestor transformări au fost reprezentate, pe de o parte, de transpunerea legislaţiei europene în cea de nivel naţional şi, implicit, de necesitatea armonizării actelor normative specifice ministerului cu cele naţionale, iar pe de altă parte de schimbările realităţilor militare româneşti, ca urmare a efortului de integrare a Armatei României în structurile euroatlantice.
Pe lângă cerinţele de dezvoltare imprimate de evoluţia învăţământului pe plan naţional,  învăţământul militar este supus cerinţelor interne de dezvoltare rezultate din dinamica realităţii militare. În primul rând, învăţământul militar trebuie să răspundă nevoilor de pregătire a personalului militar, care impun asigurarea conectării instrucţiei individuale şi a educaţiei cu realităţile actuale şi cu schimbările anticipate în mediul operaţional. În al doilea rând, managementul resurselor umane aduce, în prim-plan, performanţa centrată pe competenţe, ceea ce impune învăţământului militar să furnizeze resursă umană calificată şi competitivă.
Astfel, resursa umană capabilă de acțiune întrunită și în cadrul interinstituțional este rezultatul procesului de învățare continuă, în context formal, informal și non-formal, pe tot parcursul carierei, prin educație, instruire individuală și colectivă, autoinstruire, aplicare, valorificare și recunoaștere a competențelor, în acord cu cerințele mediului operaţional dinamic.

Sistemul de educație și instruire militară este structurat pe cicluri şi niveluri educaţionale şi cuprinde:

  • programe de studii preuniversitare: liceale şi postliceale;
  • programe de studii universitare şi postuniversitare;
  • programe de formare profesională continuă, cursuri de carieră şi de perfecţionare/specializare, derulate în unităţile şi instituţiile de învăţământ militar şi de formare profesională continuă de nivel nonuniversitar - şcoli de instruire interarme/instruire/centre de perfecţionare.

Avantajele absolvirii programelor de studii oferite de către unităţile şi instituţiile de învăţământ militar sunt evidente:

  • pregătirea în cadrul unor instituţii cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniu (titlul de Școală Europeană obținut ani la rând de colegiile naționale militare);
  • asigurarea unui loc de muncă la absolvire şi posibilitatea unei cariere de succes în organizaţia militară;
  • corp didactic de un înalt profesionalism, recunoscut pe plan naţional şi internaţional;
  • bază materială şi logistică didactică modernă;
  • participarea la programe de cercetare pe plan naţional şi internaţional;
  • asigurarea mobilităţii internaţionale a elevilor şi studenţilor în cadrul programelor de tip ERASMUS, ERASMUS+ şi COMENIUS;
  • cazare, echipament şi hrănire gratuite pe timpul şcolarizării.

Priorităţile în dezvoltarea sistemului educaţional militar rezultă din misiunile Armatei României şi legislaţia naţională în domeniu, iar Direcţia generală management resurse umane va susţine toate demersurile legale orientate spre creşterea calităţii actului educaţional, asigurarea eficienţei sistemului educaţional militar şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare, având în vedere că  resursa umană este resursa cea mai de preţ a organizaţiei.*Cu modificările și completările ulterioare, după caz.